Taisyklės
Paslaugų pirkimo-pardavimo LONDRIS savitarnos skalbyklose bei elektroninės apmokėjimo sistemos taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Londris“, juridinio asmens kodas 304131968, PVM mokėtojo kodas LT100009830015, registruotos buveinės adresas Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius, korespondencijos adresas Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius.
1.2. Londris – UAB “Londris” savitarnos skalbyklų tinklas.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo „Londris“ savitarnos skalbyklų elektroninėje sistemoje taisyklės“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Londrio mobilioje aplikacijoje, arba Londrio savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra.
1.8. Elektroninė mokėjimo sistema - apima mokėjimus ir kitus veiksmus Londrio mobiliojoje aplikacijoje ir terminaluose Londrio skalbyklose. Toliau – londris.lt.
1.9. Privatumo politika– Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Londriu.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su paslaugų pirkimo – pardavimo Londris savitarnos skalbyklų elektroninėje sistemoje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų bei prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų ar prekių pirkimu – pardavimu londris.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt turi teisę tik tokie Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas bei prekes Londris.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Londris.lt arba Londris.lt pirkdami prekes ar paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Londris.lt.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
3. Paslaugų ir prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ir paslaugas savitarnos skalbykloje Londris pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. Naudodamas Londrio mobiliąją aplikaciją, arba Londrio savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose banko mokėjimo kortele.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ar paslaugas 3.1.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas UAB „Londris“ duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Londris.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja naudotis paslauga pagal aprašymą, pateikiamą mokėjimo terminale, internetiniame puslapyje www.londris.lt bei skalbyklose esančius informacinius užrašus.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja tausoti, saugoti Skalbyklų įrangą, neskalbti bei nedžiovinti daiktų, kurie gali pakenkti ar užteršti įrenginius ar patalpas.
5.5. Skalbykla „Londris“ veikia savitarnos principu, Pirkėjų prašoma patalpas bei įrangą palikti tvarkingus.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Londrio funkcijų veikimą ar dalį jų.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Londrio veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Londrio, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti kainas, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Londrio darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Londris.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
6.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose UAB „Londris” dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Londrio dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Londrio teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje. Informacija patalpinta internetinėje svetainėje pos.londris.laundryrestart.com/terms.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
8. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Už užsisakytas prekes ar paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:
8.1.1. Banko kortele naudodamasis Londrio mobiliąja aplikacija
8.1.2. Banko kortele naudodamasis Londrio skalbyklose esančiais terminalais
8.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės ar paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
9. Prekių ir paslaugų kokybės garantija
9.1. Kiekvienos Londrio parduodamos prekės ar paslaugos savybės nurodomos prie kiekvienos prekės ar paslaugos esančiame prekės ar paslaugos aprašyme.
9.2. Skalbimo ar džiovinimo ciklo laikas gali skirtis nuo nurodyto Londrio reklaminėje ar informacinėje medžiagoje, priklausomai nuo elektros bei vandens tiekimo ypatumų.
9.3. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos yra tinkamos kokybės, t.y. prekių ar paslaugų savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė ar paslauga atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
9.3.1. prekė ar paslauga atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą;
9.3.2. prekė ar paslauga atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ar paslaugoms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės ar paslaugos pobūdį;
10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties suteikiama šiais atvejais:
10.1.1. Jei po apmokėjimo praėjus 5 minutėms Pirkėjas nepradeda naudotis užsakyta ir apmokėta paslauga, pinigai už paslaugą yra gražinami Pirkėjui per 3 darbo dienas į banko sąskaitą, iš kurios buvo mokėta už paslaugą.
10.2. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Londrio naudojimosi taisyklėmis, ir visiškai atsako už savo skalbinius, bei prisiima atsakomybę už padarytą žalą Londrio turtui, kuri kilo nesilaikant šių taisyklių:
11.1.1. Perkrautose skalbyklėse ir džiovyklėse skalbiniai nebus gerai išskalbti ir išdžiovinti, bei gali būti sugadinti. Pardavėjas ant mašinų aiškiai nurodo rekomenduojamo prikrovimo ribą (2/3 būgno). Pirkėjui prikrovus daugiau ir skalbiniams susigadinus Pirkėjas prisiima atsakomybę;
11.1.2. Skalbimo priemones dėti tiesiai į būgną kartu su skalbiniais;
11.1.3. Skalbimo priemonės naudoti tik tiek, kiek reikia;
11.1.4. Prieš dedant skalbinius į skalbyklę ar džiovyklę, patikrinti, ar mašinų viduje švaru.
11.1.5. Neskalbti tepaluotų ar kitomis cheminėmis medžiagomis suterštų skalbinių;
11.1.6. Savitarnos skalbyklose "Londris" neskalbti gyvūnų naudojamų skalbinių, o jei pirkėjo asmeniniai skalbiniai apkibę gyvūnų plaukais - prieš skalbiant juos visiškai pašalinti (šis punktas netaikomas specializuotai savitarnos skalbyklai gyvūnų reikmėms "Pet King");
11.1.7. Įsitikinti, kad drabužių kišenės tuščios;
11.1.8. Nedžiovinti liemenėlių su lankeliais džiovyklėje;
11.1.9. Įsitikinti, kad džiovyklės filtras tuščias;
11.1.10. Po džiovinimo išvalyti džiovyklės filtrą;
11.1.11. Būti skalbykloje baigiantis ciklui, kad patys, o ne kas nors kitas, išimtų skalbinius;
11.1.12. Įsitikinti, kad išėmėte visus savo skalbinius;

12. Londris PLIUS paslaugos taisyklės:
12.1. Klientas, užsisakydamas paslaugas patvirtina, kad visi jo atiduodami skalbiniai tinkami užsakytoms paslaugoms vykdyti.
12.2. Londris už sugadintus skalbinius neatsako, jei vykdant kliento užsakytą paslaugą skalbiniai sugadinami dėl to, kad buvo netinkami užsakytai paslaugai vykdyti.
12.3. Londris pasilieka teisę nevykdyti paslaugos, jei skalbiniai yra netinkami skalbti, džiovinti ar lyginti, taip pat, jei yra padengti gyvūnų plaukais, taip pat, jei skalbiniai suplyšę, turi įsisenėjusių dėmių, ar yra kitaip sugadinti.
12.4. Londris pasilieka teisę nevykdyti paslaugos, jei skalbinių spintelėje yra daugiau, nei kad telpa į geltonos spalvos Londrio maišelį, kuris yra spintelėse, skirtose palikti skalbinius.
12.5. Lyginimo paslauga vykdoma lyginimo volu bei lygintuvu, naudojant 180°C karštį. Klientas, užsisakydamas paslaugas patvirtina, kad supranta riziką, kad lyginimo volo karštis gali išlydyti plastikines skalbinių (pvz., patalynės) detales - užsegimus, sagas, užtrauktukus.
12.6. Iki to momento, kol užsirakina spintelės durelės, ir nuo pranešimo apie įvykdytą užsakymą momento už savo skalbinius atsako klientas.
12.7. Nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų ir skalbiniams susigadinus, Pirkėjas prisiima atsakomybę. Už sugadintus ar paliktus skalbinius UAB “Londris” neatsako. Pirkėjas, nuspręsdamas skalbti ar džiovinti savo skalbinius ir pats pasirinkdamas skalbimo ar džiovinimo ciklą, prisiima visą atsakomybę dėl savo skalbinių būklės.
12.8. UAB “Londris” pasilieka teisę nevykdyti paslaugos arba atlikti ją per ilgesnį nei 5 darbo dienų terminą, jei kliento palikti skalbiniai neatitinka pakavimo rekomendacijų (pakavimo rekomendacijos pateiktos lipdukuose ant Londris PLIUS spintelių bei jų viduje ir tinklalapyje www.londrisplius.lt). 


13. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus Londryje ir naudojantis Londrio elektronine apmokėjimo sistema.
13.1. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Londrio teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Londrio elektroninės apmokėjimo sistemos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.
14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
15. Apsikeitimas informacija
15.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainėje www.londris.lt „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Redakcija 2018/05/10

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Londris” elektroninės atsiskaitymo sistemos (taip pat ir UAB „Londris” prikausančios PET KING skalbyklos elektroninės atsiskaitymo sistemos, toliau – Londrio ir Londrio kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Elektroninėje atsiskaitymo sistemoje, Londrio internetinėje svetainėje www.londris.lt, Londrio mobilioje aplikacijoje, arba Londrio savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Londris juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Londris vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine atsiskaitymo sistema taisyklių;
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
4.3.3. Londris yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Londris arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Naudotis elektronine atsiskaitymo sistema gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
5.3. juridiniai asmenys;
5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų internetinėje svetainėje www.londris.lt, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis www.londris.lt sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Londris gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
7.1. atsiskaitymui už prekes ir paslaugas - mobiliojoje programėlėje apmokejimui atlikti reikalingi duomenys (banko kortelių duomenys) tiesiogiai siunčiami mokejimo sistemos tiekejui Worldline Latvia SIA reg.nr. 40003072814, atsiskaitant banko kortele "Londrio" terminaluose - AB "Swedbank". UAB "Londris" šių duomenų nekaupia jokiu pavidalu;
7.2. skalbyklių bei džiovyklių rezervacijai, bei priminimams apie besibaigiantį ciklą gauti;
7.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
7.4. spręsti problemas, susijusias su prekių ar paslaugų pateikimu ar pristatymu;
7.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
7.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Registracijos metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Londris įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Londris gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes bei paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Londris pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
Informacijos ar pretenzijų perdavimas
13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
14. Londris, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu, nurodytu www.londris.lt kontaktų skiltyje.

Privatumo politikos keitimas

15. Londris turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje sveitainėje www.londris.lt.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.
17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės apmokėjimo sistemos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Redakcija 2018/05/10
 
Atgal